4.sınıf zümre

Aşağa gitmek

4.sınıf zümre

Mesaj  Admin Bir Cuma Ekim 02, 2015 8:54 am

CUMHURİYET İLKOKULU  MÜDÜRLÜĞÜNE,
                                             GEYVE/SAKARYA
2015–2016 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem sene başı, 4. sınıf zümre öğretmenleri 08.10.2015 Perşembe günü Öğretmenler Odasında saat 10.00’ da aşağıdaki gündemle toplanacaktır.
Bilgilerinize arz ederim. 07.10.2015

 HASAN ŞEN
Okul Müd. Yard.

  ŞUAYİP TOSUN                            HÜSEYİN OLĞUN                   
  4/A Sınıf Öğr.                            4.B Sınıf Öğr.                      

2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
CUMHURİYET İLKOKULU
4. SINIF I. DÖNEM
2015/2016 ÖĞRETİM YILI BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEMİ
     
Karar No:1
Ders / Sınıf: 4. Sınıflar
Karar Tarihi: 04/09/2014

01) Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 95. maddesinin okunması ve başkanın seçilmesi,
02) Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin incelenmesi, dersin genel amaçlarının yeniden gözden geçirilmesi, öğretim yılı çalışma takvimine göre, iş günü takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının hazırlanması,
03) Yapılan önceki uygulamalara göre; ders programındaki kazanımların ve etkinliklerin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin tespiti ve hangi güçlüğün nasıl giderileceğinin belirlenmesi,
* Geçen öğretim yılı yapılan ünitelendirilmiş yıllık planlar ile ders planlarının uygulanmasındaki aksaklıkların sıralanarak, giderilmeleri için baş vurulacak çözüm yollarının kararlaştırılması,
* Geçen yıla ait sene sonu zümre tutanakları ve ‘Ders Kesimi Raporları’ incelenerek –varsa- bitirilemeyen konuların yeni yılda ne zaman ve nasıl telafi edileceğine karar verilmesi,
- İş günlerine göre, sınav ve diğer faaliyetler dışında, dersin yıllık toplam ders saati sayısının hesaplanması, planlamaya esas olmak üzere hangi ayın hangi haftasında kaç saat fiilen ders işleneceğinin belirlenmesi,
- Çevre şartları, tekrarlanacak konular, öğrenci seviyeleri ve belirli günler dikkate alınarak, zorunlu olarak yapılacak yer değişikliklerinden sonra, ünite-tema ve konuların plana aktarılma sırasının belirlenmesi,
* Yeniden belirlenen ünite-tema ve konu sıralamasına uygun olarak; ders kazanımlarının ünitelendirilmiş yıllık plana yerleştirilme şeklinin kararlaştırılması,
- Programdaki çizelge incelenerek, plandaki hangi ünite kazanımı ile hangi ders içi, diğer ders-disiplin ve ara disiplin kazanımlarının ilişkilendirilerek plana yazılması gerektiğinin tespit edilmesi,
- Kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılacak etkinliklerin, etkinliklerin yapılmasında uygulanacak yöntem ve tekniklerin tespit edilerek ünitelendirilmiş yıllık plana yazılması hususunun karara bağlanması,
- İlgi etkinliğin yanında plana yazılmak üzere; etkinliklere göre kullanılacak kaynak, araç-gereçlerden okulda olanların, öğrenciler, öğretmen, idare veya bölgeden sağlanacakların belirlenmesi,
- Programda yapılması istenen inceleme, gezi, gözlem, deney ve araştırmalardan; mevcut imkanlara göre yapılabilecek olanların belirlenip, nasıl ve ne zaman uygulanacaklarının kararlaştırılması,
- Ders için hedeflenen 1. dönem başarı % lerinin ve sebeplerinin sınıflar düzeyinde tespit edilmesi,
* Haftalık ders saatine göre yapılacak en az ve en çok (yazılı) sınav sayıları, yapılma zamanları ile türleri ve uygulamalı derslerin sınavlarının yazılı-uygulamalı olma şeklinin tespit edilmesi, (İKY. 35, 36)
* Şubeler arasındaki seviyeyi ölçmek üzere; her dönem yapılacak ortak yazılı sınavların sayı, zaman ve esaslarının belirlenmesi,
- Dersin programında yer verilen Atatürkçülük konularının incelenmesi ve (1–8. sınıfların Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler,  İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Müzik derslerindeki Atatürkçülük konularının Bakanlığın yazısına, Görsel Sanatlar dersinde 2504 sayılı TD’sindeki Görsel Sanatlar  dersi ile ilgili konulara, Oyun ve Fiziksel Etkinlikler  dersinde aynı dergideki derse ait konulara göre) ünitelendirilmiş yıllık planda yazılacakları yerlerin kararlaştırılması,

- Öğrencilere teker, teker veya grup çalışması şeklinde verilecek, yeter sayıdaki performans görevi konularının sınıflar ve dersler düzeyinde tespiti ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde uyulacak yöntemlerin belirlenmesi,
* Teknoloji ve tasarım dersi dışındaki derslerden öğrencilere teker, teker veya grup çalışması şeklinde verilecek (ödev) proje konularının sınıflar düzeyinde tespiti, projelerin verilme ve alınma zamanlarının, not vermede kullanılacak değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarı ölçütlerinin karara bağlanması, (TD. 2300)
- Planlar uygulanırken idareden ve velilerden istenecek desteklerin kararlaştırılması.
* Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu Gündemi’ne alınması istenen sorunların kararlaştırılması (MEB. 14.02.2002/ 18nolu Genelge),
15) Dersin özelliğine göre -varsa- diğer hususlarda alınan kararların tutanağa yazılması,
* Dilek, temenniler ve kapanış.

Uygundur
09-10-2015
Yusuf Adil Bilgin
CUMHURİYET İLKOKULU MÜDÜRÜGÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

4. sınıf 1. Dönem zümre öğretmenler toplantısı 08/10/2015 tarih, perşembe  günü saat 10.00’da Okul Müdür Yardımcısı Hasan ŞEN , zümre başkanı 4/B sınıf öğretmeni Hüseyin OLĞUN  başkanlığında ve zümre öğretmenleri 4/A sınıf öğretmeni Şuayip TOSUN  Öğretmenler Odasında toplantı yapıldı.

01) Açılış konuşması yapıldı. Zümre başkanı Hüseyin OLĞUN yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulunarak toplantıyı açtı. Yönetmeliğin zümre ile ilgili 95.maddesi okundu.

02) Mevzuattaki yenilik ve değişiklikler incelendi. Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Trafik Eğitimi derslerinin genel amaçları yeniden gözden geçirildi.

03) Yapılan önceki uygulamalara göre; ders programındaki kazanımların ve etkinliklerin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin tespiti ve hangi güçlüğün nasıl giderileceğinin belirlenmesi üzerinde duruldu.
Geçen öğretim yılında yapılan ünitelendirilmiş yıllık planlar ile ders planlarının uygulanmasında sorun yaşanıp yaşanmadı incelendi. Herhangi bir aksaklık yaşanmadığı görüldü.
2014-2015 yılına ait sene sonu zümre tutanakları ve “Ders Kesimi Raporları”  okunarak incelendi. Bitirilemeyen konu olmadığı görüldü.

04) İş günlerine göre, sınav ve diğer faaliyetler dışında, derslerin yıllık toplam ders saati sayısının hesaplanması yapıldı. Planlamaya esas olmak üzere hangi ayın hangi haftasında kaç saat fiilen ders işleneceği belirlendi. Ünitelendirilmiş yıllık planlarda derslerin yıllık toplam ders saati hesaplandı, planlamaya esas olmak üzere hangi ayın hangi haftasında fiilen kaç ders işleneceği gösterildi.  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 75 sayılı kararı gereği bu eğitim ve öğretim yılında işlenecek olan ders ve ders saatleri incelendi.

05) Okutulacak derslere göre ünitelerin süreleri, öğretmen kılavuz kitapları ve ders kitapları incelendi.

06) Çevre şartları, tekrarlanacak konular ve belirli günler dikkate alınarak, zorunlu olarak yapılacak yer değişikliği ünitelendirilmiş yıllık planda belirtilmiştir.

07) Programdaki çizelge incelenerek, plandaki hangi ünite kazanımı ile hangi ders içi, disiplin ve ara disiplin kazanımlarının ilişkilendirilerek tespit edilip ünitelendirilmiş planlara dağılımları yapılmıştır.
08) Kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılacak etkinlikler, etkinliklerin yapılmasında uygulanacak yöntem ve teknikler tespit edilerek ünitelendirilmiş yıllık plana yazılmıştır.

Derslere Göre Uygulanacak Yöntem Ve Teknikler

TÜRKÇE dersi için: Anlatım-Tartışma- Bireysel çalışma-Gözlem ve İnceleme, Problem Çözme, Rol Yapma, Gösteri, Özetleme, Beyin Fırtınası, Kavram Haritası, Balık Kılçığı, Zihin Haritası, Drama çalışmalarına ağırlık verilecektir.

MATEMATİK dersi için: Anlatım-Tartışma-Gösterip yaptırma-Bireysel çalışma-Grupla öğretim teknikleri (gösteri, soru-yanıt, eğitsel oyunlar, grup çalışması), Buluş Yoluyla, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme, Drama, Altı Şapkalı düşünme Tekniği, Gösterip Yaptırma Tekniği,

SOSYAL BİLGİLER dersi için: Anlatım, tartışma, bireysel çalışma, grupla anlatım yöntemleri      ( gösteri, soru-yanıt, eğitsel oyunlar, grup çalışması ), 5E Yöntemi, İşbirlikçi Öğrenme, Buluş Yoluyla Öğrenme, Şiir Yazma, Rol yapma, Beyin Fırtınası, Poster- Afiş Hazırlama, Koleksiyon Yapma,

FEN VE TEKNOLOJİ dersi için anlatım, model üzerinde gösterme, bireysel çalışma, deney yapma, gösterip yaptırma, 5EYöntemi,Anoloji, Keşfetme, Tahmin Et-Gözlemle-Açıkla, Tahmin Et-Gözlemle-Açıkla Yöntemi, Buluş yoluyla öğretim, İşbirliğine Dayalı öğretim, Boz-Yap

09) İlgi etkinliğin yanında plana yazılmak üzere; etkinliklere göre kullanılacak kaynak, araç-gereçlerden okulda olanların, öğrenciler, öğretmen, idare veya bölgeden sağlanacaklar belirlendi.
Okulda bulunan mevcut araç ve gereçlerden, kaynaklardan zamanı geldikçe kullanılabileceğini Şuayip Tosun söyledi.
Her öğrencinin her ders için gerekli olan araç ve gereci almalarının sağlanması gerektiğini söylendi. Öğrencilerin ders araç ve gereçlerini düzenli kullanmaları için gerekli eğitim ve alışkanlığın verilmesine gayret gösterileceğini belirtildi. 4/B sınıf öğretmeni Hüseyin Olğun branş öğretmeleriyle de diyalog kurulması gerektiğini vurguladı.  

10) Programda yapılması istenen inceleme, gezi, gözlem, deney ve araştırmalardan; mevcut imkânlara göre yapılabilecek olanların belirlenip, nasıl ve ne zaman uygulanacakları kararlaştırılıp ünitelendirilmiş yıllık planlara işlendi. Zamanı gelince bu uygulamaların nasıl yapılacağı tekrar gözden geçirileceği belirtildi.

11) 1. dönemde hedeflenen başarı  % 100 olarak öngörüldü. Öğrencilerin başarılarının ölçülmesinin sınıf içi gözlemlere, sınıf içi etkinliklerde ve yapılacak yazılı sınavlarda gösterdikleri başarılara göre yapılacağını zümre başkanı Hüseyin Olğun söyledi. Ayrıca yazılı değerlendirmelerde doğru-yanlış, seçmeli sorular, boşluk doldurma, eşleştirme ve klasik soru türlerinin tümüne yer verilmesi gerektiğini görüşülerek kararlaştırıldı.

26.08.2014 tarih ve 29072 sayılı yeni Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre;

MADDE 22 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;
a) Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8 inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.

b) Öğretmenlerce yapılan sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir. Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilir.

c) Sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

ç) Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak, dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.

(2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencilere, her dönemde seçmeli dersler dâhil bütün derslerden en fazla beş defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

(4) Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez.

(5) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden iki yazılı sınav yapılanlardan birincisi, üç yazılı sınav yapılandan ise ikincisi olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her dönem merkezî sistemle ortak sınav yapılır. Sınavların yapıldığı günlerde okulda ders yapılmaz. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.

(6) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında bu maddenin 5 inci fıkrasında belirtilen derslerden Bakanlıkça yapılacak merkezî sistem ortak sınavlarının takvimi ve süresi kılavuzla belirlenir ve sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur.

Derslerin özelliğine göre;
a) Klasik (Essay) sınav türünde soru sayısının üçten az olmaması,
b) Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış, tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde soru sayısının çok ve soruların kısa cevaplı olması,
c) Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi esastır.
Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puanla, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.
Şuayip TOSUN, sınav tarihlerinin e-okulda belirtilmesinde ve sınav sonuçlarının en geç belirtilen tarihten 15 gün içinde e-okula işlenmesi gerektiği aksi takdirde sistemin kilitlenmesinden dolayı sıkıntı yaşayabileceğimizi hatırlatmıştır.

Zümre başkanı Hüseyin OLĞUN , Ölçme ve değerlendirmenin, eğitim ve öğretimin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyerek öğrencilerden beklenen bilgi, beceri ve tutumların gelişip gelişmediğini anlamak için ölçme ve değerlendirmenin yapılması gerektiğini söyledi.
Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları
MADDE 20 – (1) İlköğretim kurumlarında öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir;
a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.
b) Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ilgili dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulur.
c) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir.
(2) İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.
(3) İlkokul 4 üncü sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.
(4) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilerin başarısı; sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.
Ölçme ve değerlendirmenin,  yazılı sınavlar dışında öğrencilerin sınıf içindeki performans, ürün dosyası, etkinliklerdeki başarılarının da göz dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Türkçe dersinde yazılı sınavlardan farklı olarak tema sonlarında öğrenci gözlem formlarının, sınıf içi gözlem formlarının ve ürün dosyası değerlendirme formlarıyla da öğrencilerin değerlendirilebileceğini söyledi.


12) Atatürkçülük konularının incelenerek yıllık planlara uygun olacak şekilde dağıtılarak yerleştirilmesinin önemli olduğu zümre başkanı  Hüseyin OLĞUN tarafından söylendi.
Dersin programında yer verilen Atatürkçülük konuları incelendi. Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler derslerindeki Atatürkçülük konularının Bakanlığın yazısına göre ünitelendirilmiş yıllık planda yazılacakları yerler kararlaştırıldı.
- Sene başında öğrencilerin okul ihtiyaçlarının karşılanması için alınması gereken araç gereçler belirlenerek ihtiyaç listesi oluşturuldu. Ayrıca velilerden bayram hazırlıkları gibi durumlarda destek istenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca törenlerde, kutlamalarda, farklı etkinliklerde çocuklarını her zaman izleyebilecekleri vurgulandı.

Öğrenci ihtiyaçları kurul öğretmenleri tarafından belirlendi.
1. 100 yapraklı küçük boy çizgili defter (1 adet) (Türkçe)
2. 60 yapraklı büyük boy çizgisiz defter (1 adet) ( Sosyal Bilgiler)
3. 60 yapraklı büyük boy kareli defter (1 adet) (Matematik )
4. 60 yapraklı büyük boy kareli defter( 1Adet)  (Fen ve Teknoloji )
5. 12 li renkli kuru boya (etkinliklerde kullanılmak için)
6. Türkçe sözlük (TDK)
7. İmla Kılavuzu
8. Atasözleri Ve Deyimler Sözlüğü
9. 30 luk poşet dosya
10. Cetvel takımı (cetvel, iletki, gönye, pergel)
11. Kurşun kalem, kırmızı, mavi, yeşil kalem, silgi, kalemtıraş, kalem kutusu(kumaş)
12. Makas, yapıştırıcı, bant
Geçen yıldan kalan araç-gereçleriniz varsa yenisinin alınmaması istendi.

Öğretmenlerin açılacak mahalli hizmet içi eğitimlerden uygun olanları seçerek katılması kararlaştırıldı. Okul zümresinde çözümlenemeyip, Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu Gündemi’ne alınması istenen sorun olmadığı görüldü.

15) 1-4 sınıf öğretmenleri serbest zamanlarda yapılacak etkinlikleri son gündem maddesi olarak görüşüldü. Serbest etkinlikler saatinde, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma,  kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme satranç vb. etkinlikler uygulanır. Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir. Sınıf defterine yapılan etkinlik yazılacaktır.
Bu çerçevede mevcut imkanlar ve çevre şartları göz önüne alınarak serbest etkinlikler dersinde yapılacak olan çalışmaların planlamasının aylık yapılmasına yapılan planlamanın okul idaresine onaylatılmasına zümre olarak karar verilmiştir.

Haftalık 4 ders saatinden oluşan serbest etkinliğin Talim ve Terbiye Kurulunun 20.07.2010 tarihli ve 75 sayılı Kararı uyarınca planlaması yapıldı.15 günde 1 kez Sosyal etkinlik dersinin yapılması 2014-2015 Sene Başı Öğretmenler Kurulu kararı olduğu da dikkate alınarak planlamanın yapılması gerektiği vurgulandı.

Talim ve Terbiye Kurulunun 20.07.2010 tarihli ve 75 sayılı Kararı uyarınca planlamanın aylık yapılması gerektiği görüldü. Buna göre serbest etkinlik saatlerinde öğrencilerin yaşları ve kavrama düzeyleri dikkate alınarak kişilik gelişimine yönelik; kitap okuma, drama, film izleme, yarışma, oyun, gezi ve gözlem, spor, sanat etkinlikleri vb. etkinlikler seçilerek planlanması kararlaştırıldı.

Şuayip TOSUN  ekim ayının ilk haftası  sınıf başkanı ve başkan yardımcısını seçmek için oylama yapmanın isabetli olacağını belirtti..

Arkadaşlarımızın görüşleri kabul edilmiş, eylül ve ekim ayının planlamasının okul açılmadan yapılmasına kalan diğer ayların etkinliklerin ise yeni aya girmeden bir hafta kala yapılmasına karar verilmiştir.

Dilek ve Temenniler bölümünde zümre başkanı Hüseyin OLĞUN   2015-2016 eğitim - öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek toplantıyı bitirmiştir.


ALINAN KARARLAR
01) Öğrencilere, geçen yıldan kalan okul araç-gereçlerinin kullandırılmasına, gereksiz araç-gereç aldırılmamasına,
02) 10. maddede belirtilen sınav tarihlerine uyulmasına, sınavlarda her türden sorulara yer verilmesine, bir sınavın ortak diğer sınavların bireysel olarak yapılmasına,
03) Türkçe dersinde haftada 1 saat Cuma günü okuma saati olarak ayrılmasına,
04) İlk veli toplantısının  Ekim ayında  yapılmasına,
05) Yıllık planların paylaşılarak yapılmasına karar verilmiştir.

Atatürkçülük konularının(2504S.TD)göre yeri ve zamanı geldiğinde uygun bir şekilde verilmesi ve bunun da planlara yansıtılmasının önemini belirtti.


 Şuayip TOSUN            Hüseyin OLĞUN                
4/A Sınıf Öğretmeni    4/B Sınıf Öğretmeni
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 2766
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 45

Kullanıcı profilini gör http://moral.forumr.biz

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz