HAYAT BOYU ÖĞRENME PROJESİ

Aşağa gitmek

HAYAT BOYU ÖĞRENME PROJESİ

Mesaj  Admin Bir Cuma Haz. 26, 2009 1:03 am

HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ


Projenin Amacı: Hayat boyu öğrenme stratejilerine uygun, farklı yaş grubu ve eğitim seviyesindeki insanlara, özellikle kadınlara yönelik gelişen teknolojiye ve iş gücü piyasasının taleplerine uygun nitelikli eğitime erişimi artırmak ve AB standartlarına göre sertifikalandırılacak kurumsal bir çatı oluşturmaktır.

Projenin Süresi: 2009-2011
Projenin Kaynağı: AB İPA Fonu (Hibe)

Projenin Mali Büyüklüğü: 15 Milyon AvroProjenin Faydalanıcıları:


1. Millî Eğitim Bakanlığı,
2. Mesleki Yeterlilik Kurumu, Meslek Standartlarını Geliştirme-Test Etme ve Sertifikalandırma Merkezleri,
3. İŞKUR (merkezi ve yerel düzeyde),
4. Eğitim kurumlarındaki yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler,
5. Yerel hayat boyu öğrenme koordinasyon merkezlerindeki yönetici ve personel,
6. Başta kadınlar olmak üzere işsiz yetişkinler,
7. İşçi ve işveren sendikaları,
8. Yerel makamlar, sosyal ortaklar ve sivil toplum kuruluşlarının personeli.Projenin Önemli Faaliyetleri:


1. Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu, tümüyle fonksiyonel Ulusal Yeterlilik Sisteminin desteklenmesi.
2. Hayat Boyu Öğrenme ile ilişkili tüm taraflar arasındaki işbirliğinin, diyalogun geliştirilmesinin ve ağ oluşturma sürecinin desteklenmesi.
3. Eğitim öğretim kurumları ile sektörün; Hayat Boyu Öğrenme yaklaşımıyla gerçekleştirilen farkındalık faaliyetleri uygulamaları yönünde teşvik edilmesi.
4. 4.12 NUTS II Bölgesindeki yetişkinlerin (özellikle kadınların) temel becerileri ile temel mesleki becerilerinin geliştirilmesi yoluyla yerel özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda bireyler ve müteşebbisler arasındaki hayat boyu öğrenme olanakları ile bireylerin yeterliliklerine dayalı istihdamın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi.Projenin Çıktıları:


1. Hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesi için mevzuat düzenlemeleri,
2. Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin desteklenmesi,
3. Modüler programların hazırlanması,
4. Mevcut mesleki eğitim kurumlarının kapasitesinin güçlendirilmesi,
5. Yerel, bölgesel ve ulusal ağların oluşturulması,
6. Hayat boyu öğrenme faaliyetlerini izleme ve değerlendirme metotlarının geliştirilmesi,
7. Öğretmenlerin pedagojik ve mesleki yeterliliklerinin artırılması,
8. Hayat boyu öğrenme yaklaşımı konusunda bilincin artırılması,
9. 9. Yerel hayat boyu öğrenme koordinasyon merkezlerinin altyapısal, kurumsal ve insan kaynakları kapasitesinin artırılması,
10. 12 NUTS II Bölgesinde örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarında temel beceri ve temel becerilerin geliştirilmesi eğitimlerinin verilmesi.

GENEL HUSUSLAR
20072013
dönemini kapsayan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP), Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in
15 Kasım 2006 tarih ve 1720/2006/EC sayılı kararıyla kurulmuştur (Karar metni için bkz.
http://www.ua.gov.tr/llp2009). Ülkemizin bu Programa katılımını düzenleyen Mutabakat Zaptı, 3
Temmuz 2007’de yürürlüğe girmiştir. Genel amacı, hayatboyu öğrenme yoluyla Topluluğun “ileri bir
bilgi toplumu olarak gelişmesine, sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya, daha fazla ve daha iyi iş
imkanlarına ve sosyal bütünlüğe katkıda bulunmak ve çevrenin gelecek kuşaklar için korunmasını
sağlamak” olan LLP, sağladığı proje ve bireysel faaliyet hibeleriyle katılımcı ülkelerin eğitim ve öğretim
sistemleri arasında etkileşim, işbirliği ve hareketliliği desteklemeye dayanmaktadır. Her düzeydeki eğitim
ve öğretim kurumları, öğretim elemanları, öğrenci ve öğretmenler, hayatboyu öğrenmenin her
düzeyindeki yöneticiler ve öğreniciler, işletmeler dahil olmak üzere resmi ve özel kurum ve kuruluşlar,
sivil toplum kuruluşları, sosyal paydaşlar ve işgücü piyasasındakiler, LLP’nin yararlanıcı kitlesini
oluşturmaktadır.
Bu çerçevede, bu Programı ülkemizde yürütmekten sorumlu kurum (Ulusal Ajans) olan Avrupa Birliği
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, işbu “Hayatboyu Öğrenme Programı Ülke Merkezli
Proje ve Bireysel Faaliyetler 2009 Yılı Ulusal Teklif Çağrısı”nı yapmaktadır. Bu Ulusal Teklif Çağrısı, 2
Teklif Çağrısından oluşmaktadır:
1Avrupa
Komisyonu’nun 8 Ekim 2008 tarihinde yayınlamış olduğu Hayatboyu Öğrenme Programı
(LLP) 2009 Teklif Çağrısı (AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanmış Duyuru, “20082010
LLP Genel
Teklif Çağrısı: Stratejik Öncelikler2009
Güncellemesi” ve “2009 LLP Kılavuzu” adlı üç
belgeden oluşmaktadır. Tüm belgeler AB Komisyonu’nun
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm adresinde ve Başkanlığımızın
www.ua.gov.tr/llp2009 adresinde yer almaktadır).
2Hayatboyu
Öğrenme Programı (LLP) Ülke Merkezli Proje ve Bireysel Faaliyetler 2009 Yılı
Ulusal Teklif Çağrısı (Bu metnin bütünü).
Avrupa Komisyonu’nun yayınlamış olduğu 2009 Teklif Çağrısı, Programa katılan ve aralarında
Türkiye’nin de bulunduğu 31 ülke için geçerli olacak Avrupa stratejik öncelik alanlarını, her bir
programdan yararlanma şartlarını ve idari ve mali hükümleri içermektedir. Bu kurallar, bu Ulusal Teklif
Çağrısı kapsamında ülkemizden sunulacak proje tekliflerinde ve bireysel faaliyet başvurularında da aynı
derecede geçerlidir. Potansiyel başvuru sahipleri için temel rehber niteliğinde olan ve yararlanıcılarda
aranan şartlara ve başvuruların tabi olacağı genel değerlendirme kriterleri de dahil olmak üzere LLP
kapsamında yer alan tüm alt programlara dair ayrıntılı bilgileri içeren “2009 LLP Program Kılavuzu”
(Lifelong Learning Programme (LLP) Guide 2009), aynı ölçüde ülkemiz için de geçerlidir.
Diğer yandan, Program kuralları gereği, Avrupa Komisyonu Genel Teklif Çağrısı’nı tamamlayıcı nitelikte
olmak üzere, Programa katılan ülkelerin Ulusal Ajanslarının yürüttüğü ülke merkezli (merkezi olmayan)
her bir alt program ve faaliyet için ilave ulusal öncelikler ilan etme, idari tedbirler koyma ve
Komisyon’un Program Kılavuzu’nda belirlemiş olduğu alt ve üst sınırlar içerisinde olmak kaydıyla ulusal
hibe miktarları uygulama yetkisi çerçevesinde 2009 döneminde ülkemizde geçerli olacak ulusal
öncelikler, idari tedbirler ve ulusal hibe miktarları işbu Ulusal Teklif Çağrısı’nda yer almaktadır. Alt
T.C.
BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
2/40
programların her biri çerçevesinde hangi tür proje tekliflerinin veya bireysel başvuruların sunulabileceği
ve bu başvurulara sağlanacaerli ulusal öncelikler, bu Teklif Çağrısı’nın ilgili yerinde belirtilmiş olup, her
bir başvuru türüne yönelik 2009 Yılı Başvuru Formlarına Başkanlığımız internet sitesinin (www.ua.gov.tr
) ilgili sayfalarından ulaşılabilecektir. Ayrıca, başvuru usulüne ilişkin (başvurunun gönderileceği açık
adres, kaç nüsha gönderileceği gibi) diğer önemli hususlar da ilgili alt programların sayfalarında yer
almaktadır. 2009 yılı başvuru formları ve bu formlarda yeralan şartlar, bu Teklif Çağrısının bir parçasıdır.
Bu Teklif Çağrısı kapsamında yeralmayan ve her bir alt faaliyete özgü bazı detaylı teknik ve idari şartlar
ile faaliyete ilişkin bazı kurallar, internet sitemizde ilgili faaliyetin sayfasında ayrıca belirtilebilecektir.
Alınacak başvurulardan, AB Komisyonu Teklif Çağrısı, bu Ulusal Teklif Çağrısı ve Program kuralları
çerçevesindeki teknik ve içerik değerlendirmesinde başarılı bulunanlara ülkemizin bu Program’a katılımı
sürecinde öngörülmüş olan bütçenin Başkanlığımızın kullanımına sunulması şartıyla ve bu sürecin
tamamlanmasının ardından ilgili bütçe imkanları çerçevesinde hibe desteği sağlanacaktır.
Hayatboyu Öğrenme Programı 2009 Ulusal Teklif Çağrısı kapsamında ülke merkezli olarak yürütülen alt
programlara ve faaliyet türlerine göre son başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir:
· Grundtvig Ziyaret ve Değişimler
İlk
başvuru 15 Ocak 2009
İkinci
başvuru 15 Mayıs 2009
Üçüncü
başvuru 15 Eylül 2009
· Comenius ve Grundtvig Hizmetiçi
Eğitim Faaliyeti
İlk
başvuru 16 Ocak 2009
İkinci
başvuru 30 Nisan 2009
Üçüncü
başvuru 15 Eylül 2009
· Comenius Asistanlığı 30 Ocak 2009
· Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri 06 Şubat 2009
· Erasmus Yoğun Dil Kursları (EILC) 06 Şubat 2009
· Comenius, Grundtvig ve Leonardo da Vinci Ortaklıkları 20 Şubat 2009
· Comenius Regio Bölgesel Ortaklıkları 20 Şubat 2009
· Grundtvig Çalışma Grupları 20 Şubat 2009
· Leonardo da Vinci Çok Taraflı Yenilik Transferi Projeleri 27 Şubat 2009
· Erasmus Yoğun Programlar (IP) 13 Mart 2009
· Erasmus Öğrenim ve Yerleştirme amaçlı Öğrenci Hareketliliği
(Erasmus konsorsiyum yerleştirme sertifikası dahil) 13 Mart 2009
· Erasmus Personel Hareketliliği
(Öğretim elemanlarının ders vermesi ve personel eğitimi) 13 Mart 2009
· Grundtvig Asistanlığı 31 Mart 2009
· Grundtvig Gönüllü Projeleri 31 Mart 2009
· Ortak Konulu Program Çalışma Ziyaretleri 09 Nisan 2009
LLP kapsamındaki Hazırlık Ziyaretleri başvuruları ise ziyaretin gerçekleşeceği tarihten 45 gün önce
yapılmalıdır. Merkezi projeler için yapılacak Hazırlık Ziyareti başvuruları da aynı kurallar çerçevesinde
alınacaktır. “İrtibat Seminerleri” faaliyeti için son başvuru tarihleri dönemsel olarak Başkanlığımız
internet sitesinde ilan edilmektedir.
BAŞVURU FORMLARI ve BAŞVURU USULÜ: Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamındaki her bir
alt faaliyete ait 2009 başvuru formları ve başvuru usulüne ilişkin teknik şartlar Merkez Başkanlığımız
internet sitesinde ilgili alt program ve faaliyetin sayfalarında yeralacaktır. İlgili sayfaların düzenli olarak
takip edilmesi gerekmektedir.
3
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 2777
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 45

Kullanıcı profilini gör http://moral.forumr.biz

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz