İngilizce 6.sınıf soruları

Aşağa gitmek

6. Sınıfİngilizce Testleri 5.Ünite At The Fair

Mesaj  Admin Bir Paz Mart 13, 2016 12:51 pm
6. Sınıf İngilizce 4. Ünite Kelimeler 6. Sınıf İngilizce 4. Ünite Anlamları
affect etkiler
anxious endişeli
degrees derece
dull donuk
emotion duygu
foggy sisli
lightning yıldırım
stormy fırtınalı
weather forecast hava durumu
wet ıslak
hot sıcak
snowy karlı
sunny güneşli
rainy yağmurlu
cloudy bulutlu
windy rüzgarlı
freezing buz gibi
forecast tahmin
raincoat yağmurluk
sunshine güneş ışığı
coat ceket
mittens eldiven
sweater kazak
kite uçurtma
moody karamsar
happy mutlu
sleepy uykulu
upset üzgün
scared korkmuş
warm ılık
chilly soğuk, üşütücü
hail dolu
spring ilkbahar
autumn sonbahar
winter kış
summer yaz
feel hissetmek
moody huysuz
sad üzgün
rainbow gökkuşağı
flower çiçek
pick toplamak
season mevsim
week hafta
weekend haftasonu
night gece
evening akşam
afternoon öğleden sonra

6. Sınıf İngilizce 6. Ünite Kelimeler 6. Sınıf İngilizce 6. Ünite Anlamları
forest orman
lake göl
mountain dağ
river nehir
sail yelken
seaside deniz kenarı
sightseeing gezi
tower kule
holiday tatil
really gerçekten
statue of liberty özgürlük heykeli
summer yaz
farm çiftlik
scout izci
climb tırmanmak
cook pişirmek
cycle bisiklet binmek
pick toplamak
berries çilek
stay in a tent çadırda kalmak
learn skiing kaymayı öğrenmek
visist museums müzeleri ziyaret etmek
hut kulübe
diving dalmak
crowded kalabalık
buy souvenirs hediyek eşya satın almak
explore the culture kültürü keşfetmek
go shopping alışverişe gitmek
meet local people yerel halkla tanışmak
stay at a hotel otelde kalmak
sunbathe on the beach sahilde güneşlenmek
travel by plane uçakla seyahat etmek
try local food yerel yiyecekleri denemek
historical places tarihi yerler

weather conditions: hava durumları

temperature:sıcaklık

boiling:aşırı sıcak

hot: sıcak

warm: ılık

cool: serin

cold: soğuk

chilly: çok soğuk

freezing: dondurucu

nice: hoş,güzel

sunny: güneşli        

snowy: karlı

rainy:yağmurlu

stormy: fırtınalı

cloudy: bulutlu

partly cloudy: parçalı bulutlu

wet: ıslak, yağışlı

dry:kuru      

windy: rüzgarlı      

foggy: sisli

icy: buzlu

hailing: dolu

thunder:gökgürültüsü

lightning:yıldırım,şimşek

drizzling:çiselemeemotion:duygu,his

happy:mutlu

upset / sad: üzgün

lonely: yalnız

alone:yalnız

moody: aksi,karamsar

sleepy:uykulu

shocked: şok olmuş

anxious / worried:endişeli

scared: korkmuş

frightened:korkmuş

tired:yorgun

angry:kızgın

excited:heyecanlı

bored: sıkılmış

relaxed:rahatlamış

energetic: enerjik

surprised: şaşırmış

fine: iyi, hoş

feel:hissetmek


6. Sınıf İngilizce 7. Ünite Kelimeler 6. Sınıf İngilizce 7. Ünite Anlamları
accountant muhasebeci
accounting muhasebe
architect mimar
computer programmer bilgisayar programcısı
design dizayn, tasarlamak
doctorate doktora
dye boyamak
fabrics kumaşlar
hairdresser kuaför
illumination aydınlatma
mechanic tamirci
occupation iş, meslek
prescription reçete
profession meslek, iş, uzmanlık alanı
professional profesyonel, uzman
self-employed serbest meslek, kendi işinde çalışan
sew dikiş dikmek
style stil, tarz, moda
tailor terzi
worker işçi
cut kesmek
dress elbise
trouser pantolon
skirt etek
hospital hastane
operate ameliyat
ill hasta
fly uçmak
plane uçak
draw çizmek
building bina
spaceship uzay gemisi
astronaut astronot
customer müşteri
job iş
job location iş yeri
job description iş tanımı
survey anket, araştırma
school magazine okul dergisi
technician teknisyen
electrical devices elektrikli aletler
repair  tamir etmek
lamp lamba
projector projektör
etc. bu ve benzeri şeyler
art resim
social studies sosyal çalışmalar
maths matematik
sound of the sea denizin sesi
sensitive duygusal
logical mantıksal
journalist gazeteci
poet şair
writer yazar
artist sanatçı
fashion moda
fashion designer moda tasarımcısı
physicologist psikolog
lawyer avukat
translator tercüman
stewardess hostes
sales person satıcı, satış temsilcisi, pazarlamacı
scientist bilim adamı
engineer mühendis
manager müdür
economist ekonomist
baker fırıncı
businessman iş adamı
carpenter marangoz
chef şef
dentist dişçi
doctor doktor
farmer çiftçi
fireman, firefighter itfaiyeci
nurse hemşire
secretary sekreter
soldier asker
vet veteriner
waiter erkek garson
waitress bayan garson
judge hakim
surgeon cerrah
florist çiçekci
gardener bahçıvan
cleaner temizlikçi
singer şarkıcı
count mahkeme
fix onarmak
6.(altıncı) sınıflar  8. (sekizinci) ünite Detectives At Work  konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. Ortaokul İngilizce kitabı kelimeleridir.

immediately hemen /derhal
burglars hırsızlar
stealing hırsızlık
inspector müfettiş
robbed soyulmuş
moment nüfuz
burgled soyulmuş
jewelery takı
against karşı
reducing zayıflama
whales binalar
steps ayaklı merdiven
daughter kız evlat
suddenly aniden
trousers pantolon
scared korkmuş
investigated incelenmiş
magnifier büyüteç
fingerprints parmak izi

Soru 16.Sınıf İngilizce Testleri 5.Ünite At The Fair
Yukarıdaki görseli anlatan kelime hangi seçnekte verilmiştir.
A) Big wheel
B) Roller Coaster
C) Wave swinger
D) Ghost train
I think ...................... are fantastic.

A) Carrousel
B) Wave swinger
C) Bumper cars
D) Big wheel ABCDSoru 3
My sister ................. fun fairs. She thinks they are interesting.

A) like
B) likes
C) don’t like
D) doesn’t like At The Fair
Ali ............ ghost trains. He ............... nervous about them.

A) hates / feels
B) likes / feels
C) hates / likes
D) feels / feels
I think ghost trains are .......................bumper cars.

A) frightening
B) frightening than
C) more frightening
D) more frightening than
................... do you think about fun fairs?

A) Who      B) Where      C) What      D) How
Aşağıdaki soruyu resme göre cevaplayınız.
He feels ..................... .
A) bored
B) excited
C) nervous
D) amazed ABCDSoru 8
Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?

A) thrilled
B) frightened
C) nervous
D) amazed ABCD


Soru 9
Mary : Do you like fun fairs?
Jason : Sorry. ........................ There is too much noise.
Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu en uygun şekilde tamamlar?

A) Yes, I do.
B) No,I don’t.
C) I don’t understand.
D) I like fun fairs.
Ben : .................. you frightened?
Andy : Yes, I am.

A) Do      B) Are      C) Is      D) Does
Brian : I hate bumper cars. I think they are boring.
Meg : ....................... . They are fantastic.

A) I don’t understand.
B) Great!
C) I agree with you.
D) I disagree with you.
What are they doing?
A) They are eating something.
B) They are watching TV.
C) They are playing.
D) They are driving a car.
Görseli anlatan cümle hangi seçenekte verilmiştir?

A) Don’t speak in class.
B) Don’t park here.
C) Don’t eat or drink.
D) Don’t swim here.
Görseli anlatan cümle hangi seçenekte verilmiştir?

A) Pets not allowed.
B) Pay here.
C) Don’t eat or drink.
D) Danger!
.................. your seat belts.
Yukarıdaki emir cümlesini tamamlayınız.

A) Fasten      B) Drink      C) Eat      D) Pay

6.Ünite
Aşağıdaki kelimelerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

A) happy      B) upset      C) cheerful      D) excited
2- Görseldeki aktivite hangi seçenekte verilmiştir?
A) climbing mountains
B) picking berries
C) cooking
D) cycling
Aşağıdaki resim - yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
4-Görseldeki yerde aşağıdaki aktivitelerden hangisi yapılamaz?
A) skiing
B) swimming
C) sunbathing
D) diving
I like ................. sights and landmarks on my holiday.

A) playing      B) visiting      C) staying      D) doing
Ecrin: ................... do you usually go on holiday?
Can: I usually go to Marmaris.

A) Where      B) When      C) What      D) How


Soru 76.Sınıf İngilizce » 6.Ünite Test Çöz
Damla: ................... you in Antalya last summer?
Can: Yes, I ..................

A) was / was
B) wasn’t / wasn’t
C) was / were
D) were / was
Sezen and her family .............. on a picnic yesterday.

A) are      B) is      C) were      D) was
Duygu ............ at home last night. She was at hospital.

A) was      B) wasn’t      C) were      D) weren’t
I ........................ to the cinema last Saturday.

A) went      B) go      C) goes      D) going
................ she go to school last week ?

A) is      B) was      C) did      D) does
They were by the seaside. They .................. beach volley.

A) went      B) did      C) stayed      D) played
question 13They went on a ....................... tour in Paris.
A) swimming
B) climbing
C) sightseeing
D) beach volley
We ................. back from Austria yesterday.

A) come      B) came      C) comes      D) coming
Ali was very ill yesterday. He ............... go to school.

A) was      B) wasn’t      C) did      D) didn’t

Soru 16.Sınıf İngilizce » 7.Ünite Occupations
Görseldeki meslek hangi seçenekte verilmiştir?
question1-A) doctor
B) architect
C) teacher
D) pilot 7.Ünite Occupations
She dyes, cuts and styles hair. She is a .................... .

A) hairdresser      B) nurse      C) driver      D) cook
He repairs electrical devices. He is a/an ................... .

A) doctor      B) mechanic      C) engineer      D) technician
I am interested in cars. I want to be a .................. .

A) driver      B) secretary      C) pilot      D) teacher
He is a mechanic. He ................ cars.

question5A) drives
B) looks
C) mends
D) cuts
I’m an architect. I can design and draw building plans, ............ I can’t build a house.

A) because      B) and      C) but      D) so


My brother is a pilot. He can .................. .

question7A) drive a car
B) fly a plane
C) ride a bike
D) ride a horse
Jane: .................................
Meg: He is an engineer.

A) What is your father doing?
B) What did your father do?
C) What can your father do?
D) What does your father do?
Tina: ............... does a doctor work?
Lin: At a hospital.

question9 -
A) What
B) Where
C) What time
D) When
Mr. Brown: What is your job?
Tim: I am a computer programmer.
Mr. Brown: .................................
Tim: in 2011.

A) Where do you work?
B) Why did you become a computer programmer?
C) When did you become a computer programmer?
D) Do you like working with computers?
Gina: ................... do you start and stop work?
Oliver: I start work at 9:00 a.m. and stop at 6:00 p.m.

A) Where
B) How often
C) Why
D) What time
He is a policeman. He works for ........................ .

6.sınıf ingilizce 7.ünite test A) the security office
B) a computer company
C) a hospital
D) a school
Gül: ........... your mother work at a hospital?
Lale: Yes. She is a nurse.

A) Did      B) Can      C) Does      D) Is
Ece: ............. your mother a teacher?
Melis: No, she ..............

A) Is / is      B) Isn’t / is      C) Are / isn’t      D) Is / isn’t
She always ............. up early in the morning.

A) gets      B) get      C) got      D) is getting


question 1What is the man doing?
A) He is carrying some bags.
B) He is stealing the bags.
C) He is looking out of the window.
D) He is driving a car.
question 2-Görseli anlatan seçeneği işaretleyiniz.
A) He is cleaning the window.
B) He is visiting his family.
C) He is breaking into a house.
D) He is dancing.
question 3Görseli anlatan seçeneği işaretleyiniz.

A) a detective
B) a burglar
C) steal
D) prison
A detective ................. the witnesses.

A) investigates
B) takes
C) questions
D) watches
question 5Görseli anlatan seçeneği işaretleyiniz.
A) thief
B) witness
C) footprint
D) fingerprint 8.Ünite Detectives at Work
Two men .................. a bank in İstanbul last night.

A) robbed      B) robbing      C) rob      D) robs


Soru 8.Ünite Detectives at Work Test Çöz
Görseldeki adama en uygun tarif aşağıdakilerden hangisidir?
question 7
A) a blond man with curly hair
B) a big man with a moustache
C) a short dark man with a moustache
D) a thin man with a beard ABCDCevabı GösterSoru 86.Sınıf İngilizce » 8.Ünite Detectives at Work Test Çöz
Ronny: What are you doing?
Greg: I’m ......................... my wallet. I can’t find it.

A) stealing      B) taking      C) looking for      D) robbing
Aşağıdakilerden hangisi “2.000” rakamının doğru yazılışıdır?

A) two thousand
B) two thousands
C) two tousand
D) two thosand
Aşağıdaki rakamlardan hangisinin yazılışı yanlış verilmiştir?

A) 87.500 – eighty-seven thousand and five hundred
B) 310.000 – three hundred thousand and ten
C) 3.000.000 – three million
D) 25.000 – twenty-five thousand
Look! The children .................. in the garden.

A) is playing      B) playing      C) are play      D) are playing
Tilda: ................ is mum?
Harry: She is in the kitchen.

A) What      B) Who      C) Where      D) How
I am .............. a hamburger now.

A) eating      B) eats      C) eat      D) not eat
My brother ............... working for a computer company.

A) do      B) does      C) are      D) is
Tarkan ............... a concert for 50.000 people last Saturday.

A) is giving      B) gave      C) gives      D) gived


“What is he doing?”
Yukarıdaki soruyu resme göre cevaplayınız.
question 1
A) He is going to school.
B) He is washing his face.
C) He is brushing his teeth.
D) He is driving.
The children are ...................... .
question 2
A) planting a tree.
B) cutting down trees.
C) picking up the garbage.
D) polluting the water.
She is ................ the street animals.

A) feed        B) feeds
C) feeding     D) feeded
Jane: ........... he taking photographs?
Mary: Yes, he ........... .

A) Is / is
B) Isn’t / is
C) Is / isn’t
D) Isn’t / isn’t
You ............... turn off the taps. Don’t waste water please.

A) can’t
B) do
C) shouldn’t
D) should ABCDCevabı GösterSoru 6
Play in the playground please. You ................ step on the grass.

A) should
B) shouldn’t
C) are
D) aren’t


Soru 7
................ make fire. It is very dangerous.
question 7
A) Should
B) Can
C) Can’t
D) Don’t
You .............. make sandwiches for your picnic at home.

A) do      B) are      C) can      D) be ABCDCevabı GösterSoru 96.Sınıf İngilizce 9.Ünite Testi
Can: How many planets ................... in the solar system?
Emre: Nine planets.

A) are there
B) there are
C) is there
D) there is
“We can put old clothes in .......................”
Yukarıdaki cümleyi resme göre tamamlayınız.
question 10
A) dustbins
B) recycling bins
C) in our rooms
D) in our cars
“.................(verb): to use materials again.”
Yukarıda anlamı verilen kelime hangisidir?

A) garbage      B) recycle
C) protect      D) save
You should ............... the environment clean.

A) be      B) make      C) keep      D) save ABCDCevabı GösterSoru 136.Sınıf İngilizce 9.Ünite Testi
Teacher: Air pollution is a big problem in our area. What should we do?
Student: ............................ .

Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlamak için uygun değildir?

A) We can use public transportation.
B) We can cycle or walk short distances.
C) We should reduce pollution.
D) We should always use our family car.
“...................... pollution”
Aşağıdakilerden hangisi boşluğu tamamlamak için uygun değildir?

A) public      B) air
C) water      D) environment
Which is TRUE about saving trees?

A) We shouldn’t use paper.
B) We shouldn’t read books.
C) We should recycle paper.
D) We should cut down trees.
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 2859
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 45

Kullanıcı profilini gör http://moral.forumr.biz

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

6.sınıf testler

Mesaj  Admin Bir Paz Mart 13, 2016 12:07 pm

My favourite fun ride is ...................... .
Yukarıdaki cümleyi görsele göre tamamlayınız.

A) Carrousel
B) Bumper cars
C) Roller coaster
D) Ghost train ABCDSoru 2
Görseli anlatan seçeneği işaretleyiniz.

A) a cinema
B) a park
C) a supermarket
D) a fun fair ABCDSoru 3
Woods are ...................... at nights.

A) exciting
B) amazing
C) frightening
D) funny ABCDSoru 46.Sınıf İngilizce 5.Ünite Test 2
I think Maths is ................................ English.

A) more difficult than
B) more difficult
C) difficult than
D) difficult ABCDSoru 5
Mary : Look at that poster! There is a fun fair soon.
Jane : Great! ............................... .

A) I love fun fairs.
B) I hate fun fairs.
C) Fun fairs are boring.
D) I don’t like fun fairs. ABCDSoru 6
Ali : I think English is very boring. What do you think, Elif?
Elif : ............................. . I love English.

A) I agree with you.
B) I don’t think so.
C) Great.
D) Sorry. ABCDSoru 76.Sınıf İngilizce 5.Ünite Test 2
I don’t like reading a book. I feel really .............. .
A) happy
B) bored
C) amazed
D) excited ABCDSoru 8
Which is different?
A) Flowers
B) Skeletons
C) Monsters
D) Vampires ABCD


Soru 9
"What are you doing?
Yukarıdaki soruyu görsele göre cevaplayınız.

A) They are drinking something.
B) They are eating something.
C) They are having a rest.
D) They are playing tennis. ABCDSoru 106.Sınıf İngilizce 5.Ünite Test 2
Ally : What does this sign mean?
Mum : It means....................... .
Diyaloğu görsele göre tamamlayınız.

A) You can’t eat.
B) You can’t drink.
C) You can’t take photos.
D) You can’t walk here. ABCDSoru 11
I think the roller coaster is ....................... the Carrousel.
A) slower than
B) slow than
C) fast than
D) faster than ABCDSoru 12
Cindy : Can I eat in the classroom?
Teacher : No, ........................ .
A) you do
B) you don’t
C) you can’t
D) you can ABCDSoru 136.Sınıf İngilizce 5.Ünite Test 2
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A) wave – coaster
B) ghost – train
C) roller – cars
D) bumper – wheel ABCDSoru 14
Mel : ..................... is a fun ride?
Willy : Each fun ride is one token and 1 token is 3 lira.
Diyaloğu tamamlayan soru kelimesi hangisidir?

A) How much B) When C) Where D) What ABCDSoru 15
Wendy : ...................... is the fun fair?
Oscar : It’s from 10th December until 5th January.
Diyaloğu tamamlayan soru kelimesi hangisidir?

A) Where B) When C) How D) Which

A: Excuse me, ………………………?
B: It is six to nine.
A) What is your name?
B) How old are you?
C) Where are you from?
D) What is the time?
A: …………is the date today?
B: It is the first of July, nineteen seventy-nine
A) What
B) Have
C) When
D) Who
A: ……………………………….?
B: It’s ten pounds.
Karflılıklı konuflmada bofl bırakılan yere aflağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) How much is it?
B) What’s it like?
C) How is it?
D) What is the time?
A: ……………………is your favourite singer?
B: My favourite singer is Phill Collins.
A) Who
B) What
C) Have
D) When
A: ……………….is it?
B: It’s $ 50.
A) Who
B) When
C) How many
D) How much
A: ……………………is your sister like?
B: She is tall and thin.
A) Who
B) How
C) What
D) Where
Today is Sunday and tomorrow is ………………
A) Saturday
B) Thursday
C) Monday
D) Wednesday

There are seven ………………….in a week.
A) hours
B) days
C) season
D) months
A: …………………… is your favourite food?
B: My favourite food is chicken.
A) Why
B) Who
C) How
D) What
The last day of the week
is…………………..
A) Sunday
B) Monday
C) Saturday
D) Tuesday
8 :20 Saat kaç?
A) It's half past seven.
B) It's twenty to eight
C) It's half past eight
D) It's twenty past eight.

He is…… doctor and lives……İstanbul.
Cümledeki bofllukları aflağıdakilerden hangisi doğru flekilde tamamlar?
A) the /at
B) a / at
C) a/in
D) o / in
When's his birthday?
It's..................... the fourteenth of August.. Boşluğa hangisi gelir?
A) in
B) on
C) to
D) at
What's the date today?
It's............. the 4th ................ May.
Boflluğa hangisi gelir?
A) in / on
B) on / to
C) on / in
D) on / ofavatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 2859
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 45

Kullanıcı profilini gör http://moral.forumr.biz

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

5.Ünite Kelimeler

Mesaj  Admin Bir Paz Mart 13, 2016 9:50 am

UNIT 5Brush: fırça- fırçalamak

Classmate: sınıf arkadaşı

Concert: konser

Corridor: koridor

Course: kurs

Early: erken

Free: serbest parasız

From: -den -dan

Fun: eğlence

Great: büyük

Her: onu-onun(bayan)

Him:onun - ona(erkek)
Free: serbest parasız

From: -den -dan

Fun: eğlence

Great: büyük

Her: onu-onun(bayan)

Him:onun - ona(erkek)

Instrument: enstruman alet

Interview: röportaj

It: o

Kind: kibar- tür

Litter bin: çöp kutusu

Me: beni- bana

Musical: müzikal

Organize: organize

Past: geçmiş

Project: proje

Quarter: çeyrek

Quiet: sessiz

Rule: kural

Seat belt: emniyet kemeri

Study: çalışma

Teach: öğretmek

Them: onları onlara

To: ona onu

Trainers: spor ayakkabı

Uniform: üniforma

Us: bizi bize

You: seni sana size sizi
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 2859
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 45

Kullanıcı profilini gör http://moral.forumr.biz

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

6.sınıf 4. ünite Kelimeler Weather and emotions

Mesaj  Admin Bir Paz Mart 13, 2016 9:49 am

autumn sonbahar raincoat yağmurluk
boots bot , çizme                  rise yükselmek
cap şapka, kep                 scarf eşarp
carry taşımak         season mevsim
climate iklim         shirt gömlek
cool down soğumak, serinlemek shoes ayakkabı
day gün                snow kar
drop düşmek        snowball kar topu
flip-flops tokyo, sandalet snowflake kar tanesi
fog sis                 snowman kardan adam
forecast tahmin spring ilkbahar
freezing dondurucu         storm fırtına
get cold soğumak, üşümek summer yaz
gloves eldiven sun hat güneş şapkası
jacket ceket        sunbathe güneş banyosu
jumper kazak, süveter sunglasses güneş gözlüğü
leaves yapraklar sweater kazak, süveter
low alçak, düşük         temperature derece, sıcaklık
mild yumuşak        thunder   gök gürültüsü
month ay        umbrella şemsiye
natural doğal        wear giymek
neck boyun       week hafta
pleasant hoş       weekday hafta içi
protect korumak       wind rüzgar
put up kurmak       winter kış
rain yağmur       year yıl
rainbow gök kuşağı
WEATHER FORECAST

chilly serin, soğuk
cloudy bulutlu
cold soğuk
cool serin
dry kuru
foggy sisli
hot sıcak
icy buzlu
partly cloudy parçalı bulutlu
rainy yağmurlu
snowy karlı
stormy fırtınalı
sunny güneşli
thundery gök gürültülü
warm ılık
windy rüzgarlı


En son Admin tarafından Paz Mart 13, 2016 9:51 am tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 2859
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 45

Kullanıcı profilini gör http://moral.forumr.biz

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Articles (a, an, the)Anlatımı

Mesaj  Admin Bir Paz Şub. 14, 2016 10:13 pm

● A/AN
A-an isimlerin önüne gelir ve onların bütün benzerleri içinden “ herhangi bir “ tanesi olduğunu belirtmeye yarar. Örneğin bir keçi sürüsünden hiç ayrım yapmadan bir tanesini seçelim. Bu seçtiğimiz keçi herhangi bir özelliği olmayan, bütün benzerleri içinden sadece herhangi biridir. Veya bir şey not almak için karşımızdan bir kalem istediğimizde, herhangi bir kalem istiyoruzdur. İngilizce'de isimleri kullanma ihtiyacı hissettiğimizde mutlaka onları genelleştiren ( herhangi bir anlamı veren ) bazı eklere ihtiyaç duyulur ve bu ekler İngilizce gramerinde “ Article ” diye adlandırılır.

► İsimler sessiz bir harf ile başlıyorsa önüne (a), sesli bir harf ile başlıyorsa (an) getirilir.
Examples;
- a pencil (bir kalem)
- a book (bir kitap)
- a teacher (bir öğretmen)
- an apple (bir elma)
- an engineer (bir mühendis)
- an inspector (bir müfettiş)

► “ a ve an “ sadece isimlerin önüne gelir, sıfat veya fiilerin önüne kesinlikle gelmez. Ayrıca a veya an gelen isimler mutlaka tekil olmalıdır, çoğul isimler article almaz.
- a house
- an animal
- a go (yanlış, çünkü go bir fiildir)
► Sesli ve sessiz harf kavramı İngilizce'de kelimelerin yazılışı değil okunuşuyla ilgilidir. Örneğin "university" kelimesinin ilk harfi sesli olduğu halde okunuşu "yunivörsiti" şeklinde olduğu için başına a gelir. Veya "hour" kelimesinin ilk harfi sessiz olduğu halde "aır" şeklinde okunduğundan kelimenin başına an gelmesi gerekir.
- a university

- an hour
► İngilizce'de sayılamayan isimlerin önüne "a" veya "an" gelmez. İngilizce'deki sayılabilen ve sayılamıyan kelimelerin mantığı Türkçe'ye göre terstir. Örneğin Türkçe'de "bir bardak veya bir şişe su anlamında "bir su" diyebildiğimiz halde, İngilizce'de böyle bir kullanım yoktur.
- a water (bir su olmaz)
- a weather (bir hava olmaz)
● THE
A ve an article'larını anlatırken bir kalem örneğinden sözetmiştik. Bu örnek üzerinden şimdi de "the" article'ını anlamaya çalışalım. Masanın üzerinde bir sürü kalem olduğunu düşünün. Masanın hemen yanında oturan arkadaşımızdan bir kalem isteyeğiz. Eğer o anda amacımız sadece birşeyler yazmaksa, karşımızdaki insana Türkçe olarak şöyle deriz;
- Bir kalem verir misin? (Can you give me a pencil?)
Şimdi örneği biraz değiştirelim. Arkadaşınıza birkaç gün önce bir kalem ödünç verdiğinizi düşünün. Kalemi arkadaşınızdan nasıl istersiniz?
- Bir kalem verir misin? (Can you give me a pencil?)
- Kalemi verir misin? (Can you give me the pencil?)
İkinci cümlede "kalemi" ifadesi bize bu kalemin belirli bir kalem olduğu fikrini verir. Karşımızdaki kişi "kalemi" dediğinizde hemen ödünç aldığı kalem olduğunu anlar. İşte bu tür kelimelerin başına "the" gelir.
Kısaca bir pencere aç dediğimizde "a" veya "an" pencereyi aç dediğimizde ise "the" kullanılır.
"The" "a" veya "an" gibi sayısal bir değere sahip değildir bu yüzden tekiller ve çoğullar ile kullanılabilir sadece onların bilinip bilinmediğinden bahseder.
- the book kitap
- the books kitaplar
- a book herhangi bir kitap
- a books kesinlikle olmaz
Şimdi birkaç örneği birarada görelim
- Bana bir kitap ver (Give me a book)
- Bana kitabı ver (Give me the book)
- Bir cam açarmısın? (Can you open a window?)
- Camı açar mısın? (Can you open the window?)

"The"nın kullanıldığı özel durumlar
► Doğada yalnızca bir tane olan isimlerin önünde kullanılır.
the sun (güneş)
the North pole (kuzey kutbu)
the South pole (güney kutbu)
the earth (dünya)
the world (dünya)
the moon (ay)
the sky (gökyüzü)
the air (hava)
the weather (hava)
the wind (rüzgar)
the rain (yağmur)
► Coğrafi isimlerin önünde kullanılır.
the Everest (dağlar)
the Nile (nehirler)
the Mediterrenian (denizler)
the Atlantic Ocean (okyanuslar)
the Bahamas (adalar)
► Özel isimler kesinlikle "the" almazlar. Ancak eğer ülkeler birleşik devletlerden oluşuyorsa "the" alabilir.
the John (yanlış)
the Mary (yanlış)
the Ankara (yanlış)
the England (yanlış)
the United States of America (doğru)
► Bilim dalları "the" almadan kullanılır.
Chemistry (kimya)
Economics (ekomomi)
Linguistics (dil bilimi)
► Yönle ilgili kelimeler "the" almazlar.
north (kuzey)

south (güney)

west (batı)

east (doğu)
► Oyunlar ve spor dalları "the" almazlar.
backgommon (tavla)
chess (satranç)
football (futbol)
basketball (basketbol)
► Müzik enstrümanları "the" ile kullanılır.
the piano
the guitar
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 2859
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 45

Kullanıcı profilini gör http://moral.forumr.biz

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

There is / There are ANLATIMI

Mesaj  Admin Bir Paz Şub. 14, 2016 10:02 pm

- There is a cat under the bed. (Yatağın altında bir kedi var.)

- There is a chair near the door. (Kapının yanında bir sandalye vardır.)

- There are two chairs in the room. (Odada iki sandalye vardır.)

- There are three cats in the garden. (Bahçede üç kedi vardır.)

► Bu yapıyı olumsuz yapmak için yardımcı fiilden sonra not getirilir. There isn't ve There aren't Türkçe'deki yok ifadesinin karşılığıdır.
- There isn't a white book on the table. (Masanın üzerinde beyaz bir kitap yoktur.)

- There isn't a poster on the wall. (Duvarda bir poster yoktur.)


There is ve there are, Türkçe'deki var ifadesinin karşılığıdır. Eğer varlığını bildirdiğimiz şey tekil ise there is, çoğul ise there are kalıbını kullanırız. Bu yapıyı, ayrıca bir şeyin yerini bildirmek için kullanırız.
- There is a big tree in the garden. (Bahçede büyük bir ağaç vardır.)

- There is a good programme on TV tonight. (Bu gece televizyonda güzel bir program var.)

- Excuse me, is there a good hotel near here? (Afedersiniz, buralarda güzel bir otel var mı?)

- There isn't any money in the bag. (Çantada hiç para yok.)

- There is a vase on the table. (Masanın üzerinde bir vazo vardır.)

- There are some students in the classroom. (Sınıfta birkaç tane öğenci var.)

- There is not an apple in the basket. (Sepette bir elma yoktur.)

- There aren't any students in the classroom .(Sınıfta hiç öğrenci yoktur.)

- There aren't any books on the shelf. (Rafta hiç kitap yoktur.)
► Bu yapıyı soru şekline çevirmek için yardımcı fiiler (is veya are) cümlenin başına getirilir.
- Is there a box on the chair? (Sandalyenin üzerinde bir kutu var mıdır?)
- Is there an apple in the box? (Kutunun içinde bir elma var mıdır?)

- Is there a cat under the table? (Masanın altında bir kedi var mıdır?)
- Is there a bird on the tree? (Ağacın üzerinde bir kuş var mıdır?)
- Is there a chair near the door? (Kapının yanında bir sandalye var mıdır?)
- Are there two books on the table? (Masanın üzerinde iki kitap var mıdır?)
- Are there four boxes on the chair? (Sandalyenin üzerinde dört kutu var mıdır?)
► Olumsuz soru sormak istenirse “is there” ile “A” arasına “not” eki getirilir. Örneğin,
- Is there not a book on the table? (Masanın üzerinde bir kitap yok mudur?)
- Isn't there a dog in the garden? (Bahçede bir köpek yok mudur?)
- Aren't there two balls in the box? (Kutunun içinde iki top yok mudur?)
► THERE IS AND IT IS
There is a vase on the table. (Masanın üzerinde bir vazo var.)
Bu cümlede "It's a vase on the table" diyemeyiz.
AMA;
I like this vase. It's very expensive. (Bu vazoyu seviyorum. O çok pahalı.)
Bu örnekte de "there is" kalıbını kullanamayız.
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 2859
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 45

Kullanıcı profilini gör http://moral.forumr.biz

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

This / That / These / Those (işaret zamirleri)

Mesaj  Admin Bir Paz Şub. 14, 2016 10:00 pmİşaret zamirleri konuşmacının nesne veya insanla olan münasebetini bildirirler ve Türkçe'de bu, şu, bunlar, şunlar anlamında kullanılır.
This (bu) and these (bunlar) nesne veya insanın konuşmacıya yakın olduğunu bildirir. That (şu) and those (şunlar) nesne veya insanın konuşmacıya uzak olduğunu bildirir. Bu fiziksel yakınlık ya da uzaklık olabilir. Örneğin:
- Who owns that house? (uzak) (Şu evin sahibi kim?)
- Is this John's house? (yakın) (Bu John'un evi mi?)
Ya da bu psikolojik bir uzaklık da olabilir. Örneğin:
- That's nothing to do with me (uzak) (Benimle hiçbir alakası yok)
- This is a nice surprise! (yakın) (Bu ne güzel bir sürpriz!)
USE (KULLANIM)
► Before the noun. (İsimden önce)

- Can you see that house? (Şu evi görebiliyor musun?)

► Before the word 'one'. ('one' kelimesinden önce)

- This car looks cleaner than that one. (Bu araba, şundan daha temiz gözüküyor.)

► Before an adjective + noun. (Sıfat + isimden önce)

- Do you remember that graet day in London? (Londra'daki o mükemmel günü hatırlıyor musun?)

► Alone when the noun is 'understood'. (İsim önceden biliniyor ve anlaşılıyorsa tek başına kullanılabilir.)
- I will never forget this. (Bunu asla unutmayacağım.)
► This veya that kullanımına karar veren kişi dinleyen değil, konuşandır. Dinleyen de cevap verirken kendisine göre uzaklığı ve yakınlığı kararlaştıracaktır. Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyiniz.
- Is this a chair? (Bu bir sandalye midir?)
- Yes, it is a chair. (Evet, o bir sandalyedir.)
- Is this a pen? (Bu bir tükenmez kalem midir?)
- No, it is not a pen. (Hayır, o bir tükenmez kalem değildir.)
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 2859
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 45

Kullanıcı profilini gör http://moral.forumr.biz

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

PRESENT CONTINUOUS TENSE ANLATIMI

Mesaj  Admin Bir Paz Şub. 14, 2016 9:57 pm


PRESENT CONTINUOUS TENSE ÖRNEK TABLO
(+) AFFIRMATIVE (OLUMLU)
(-) NEGATIVE (OLUMSUZ)
(?) QUESTION (SORU)
I am playing (Oynuyorum) I am not playing (Oynamıyorum) Am I playing? (Oynuyor muyum?)
You are playing (Oynuyorsun) You aren't playing (Oynamıyorsun) Are you playing? (Oynuyor musun?)
He is playing (O -erkek- oynuyor) He isn't playing (Oynamıyor) Is he playing? (Oynuyor mu?)
She is playing (O -kadın- oynuyor) She isn't playing (Oynamıyor) Is she playing? (Oynuyor mu?)
It is playing (O -cansız, hayvan- oynuyor) It isn't playing (Oynamıyor) Is it playing? (Oynuyor mu?)
We are playing (Oynuyoruz) We aren't playing (Oynamıyoruz) Are we playing? (Oynuyor muyuz?)
They are playing (Oynuyorlar) They aren't playing (Oynamıyorlar) Are they playing? (Oynuyorlar mı?)

USE OF PRESENT CONTINOUS TENSE (ŞİMDİKİ ZAMANIN KULLANIMI)

♦ USE 1 - Now (Şimdi)

► We use the Present Continuous with Continuous Verbs to express the idea that something is happening now, at this very moment. (Present Continuous Tense bir şeyin tam şu anda olduğunu veya yapıldığını anlatmak için kullanılır.)

EXAMPLES (ÖRNEKLER)

- You are learning English now. (Şu anda İngilizce öğreniyorsun.)

- You are not sleeping now. (Şimdi uyumuyorsun.)

- I am sitting. (Oturuyorum.)

- I am not standing. (Ayakta durmuyorum.)

- What are you doing? (Ne yapıyorsun?)
- I am teaching English. (İngilizce öğretiyorum.)

- Madonna is riding a bike. (Madonna bisiklet sürüyor.)

- Joe is smoking. (Joe sigara içiyor.)

- Bill Gates is travelling by plane. (Bill Gates uçak ile seyahat ediyor.)

- Jane is taking a photograph. (Jane fotoğraf çekiyor.)

- People are waiting for bus. (İnsanlar otobüs bekliyor.)

- Why aren't you doing your homework? (Niye ödevini yapmıyorsun?)

♦ USE 2 Longer Actions in Progress Now (Halen devam eden uzun süreli olaylar)

► In English, now can mean "this second," "today," "this month," "this year," "this century" and so on. Sometimes we use the Present Continuous to say that we are in the process of doing a longer action which is in progress.

(İngilizce'de "now" yani "şimdi" şu anlamlara gelir. "tam bu anda", "bu ay", "bu yıl", "bu yüzyıl" vs. Bazen Present Continuous Tense'i uzun süren bir eylemi yapma sürecinde bulunduğumuzu anlatmak için kullanırız.)
İngilizce de “now” kelimesi “şu an, bugün,bu ay,bu yıl,bu yüzyıl” gibi birçok anlam verebilir. Bazen şu anda aktif olarak yapmıyor olsak bile, süreç olarak içinde bulunduğumuz eylemlerden bahsederken Present Continuous kullanırız.

Örneğin “ karate öğreniyorum” diyen bir kişinin, konuşurken karate yapması beklenemez.

EXAMPLES : (Aşağıdaki bütün örnekler bir lokantada yemek yerken söylenebilir)

- I am studying to become a doctor. (Doktor olmak için çalışıyorum.)

- I am not studying to become an engineer. (Mühendis olmak için çalışmıyorum.)

- I am reading a book. (Bir kitap okuyorum.)

- I am not reading any newspapers right now. (Şu anda hiç bir gazete okumuyorum.)

- Are you working on any special projects? (Özel bir proje üzerinde çalışıyor musun?)
♦ USE 3 Near Future (Yakın Gelecek)
► Sometimes, speakers use the Present Continuous to indicate that something will or will not happen in the near future. (Bazen Present Continuous Tense bir şeyin o anda değil de yakın bir zamanda olacağını veya olmayacağını anlatmak için kullanılır.)
EXAMPLES
- I am meeting some friends after work. (İşten sonra arkadaşlarla buluşuyoruz.)
- I am not going to the party tonight. (Bu gece partiye gitmiyorum.)
- Isn't he coming with us tonight. (O bu gece bizimle gelmiyor mu?)
♦ USE 4 Complaining with "Always" ("Always" kullanarak şikayette bulunma)
► The Present Continuous with words such as "always" expresses the idea that something often happens. Notice that the meaning is like Simple Present but with negative emotion.
(Present Continuous Tense "Always" gibi kelimelerle kullanıldığında bir şeyin yapıldığını veya olduğunu belirtir. Anlam Simple Present Tense'e benzer ve her zaman negatiftir. Bir şeyden şikayet ederken kullanılır.).

Always kelimesi dışında ayrıca "constantly" veya “ forever” kelimeleri ile kullanıldığında da, Present Continuous Tense rahatsız edici hoş olmayan bir eylemden yakınma anlamı verir. Anlam olarak Simple present tense!i andırsa de , olumsuz duygu içerir. "always" “forever” veya "constantly" kelimeleri cümlede "be" ve "verb+ing." arasında bulunurlar
EXAMPLES
- She is always coming to class late. (Derse hep geç kalıyor.)
- He is always talking. (O sürekli konuşur.)
- I don't like them because they are always complaining. (Onları sevmem çünkü hep şikayet ederler.)
- My brother is always wearing my shirts without asking me. (Kardeşim hep bana sormadan tişörtlerimi giyer.)

- Mary is always late for work. Someone should warn her. (Mary hep işe geç kalıyor. Birisi onu uyarmalı.)

- She is constantly speaking. I wish she would shut up. (Sürekli konuşuyor. Keşke biraz sussa.)

- You are forever talking about your father-in-law. (Sürekli kayınpederin hakkında konuşuyorsun.)
► Bazı fiiller Present Continuous Tense ile kullanılmaz. Bu fiiller "state verbs" olarak adlandırılır.
Şimdiki zaman yapıları bir eylemin fiziksel ve görsel olarak yapıldığını gösterirler. Dolayısıyla soyut düşünmek, sevmek, anlamak, sahip olmak gibi soyut anlamlı fiiller continuous (be+ -ing) yapısında kullanılamazlar. Bu fiiler Simple Tense ile ifade edilirler . Örneğin “I love you” Simple Present tense ile yazılmasına rağmen, Türkçe'ye “ Seni seviyorum “ diye çevrilir.
- She is loving chocolate. - Yanlış
- She loves chocolate. - Doğru
- I am hating you - Yanlış
- I hate you - Doğru
- She isn't understanding me - Yanlış
- She doesn't understand me - Doğru
Bu fiillerden bazıları aşağıda verilmiştir.
- Mental State (Zihinsel Durumlar)

know, realize, understand, recognize
believe, feel, suppose, think
imagine, doubt, remember, forget
want, need, desire, mean
- Emotional State (Duygusal Durumlar)

love, like, appreciate, please, prefer
hate, dislike, fear, envy
mind,care
astonish, surprise, amaze
- Possession (Sahip Olma)

have, belong, possess, own
- Sense, Perception (Duyular, Algalama)

taste, smell, hear, feel, see
- Other Stative Verbs (Diğer Fiiller)

look, seem, appear, sound, resemble, look like
cost, owe, weigh, equal
be, exist, matter,
consist of, include,contain

► Bazı fiiller de hem Continuous hem de Simple formda kullanılabilirler. "love - like - hate - understand" gibi fiiller bu kategoriye girer. Fakat bu farklı kullanım, anlam farklılılığına da yol açar. Aşağıda iki zamanla da kullanılabilen ve farklı anlamlar taşıyan fiiller verilmiştir.
- THINK

(a) “What do you think about the new English teacher? I think he is a nice man !”
(Yeni İngilizce öğretmeni hakkında ne düşünüyorsun? Bence iyi bir adam.)

(b) I am thinking about the exam tomorrow. It will be a difficult one.
(Yarınki sınavı düşünüyorum. Zor bir sınav olacak.)
(a) cümleside think, fikir gösteren soyut anlamlı bie fiildir. Kişilerin belli konularda fikir sahibi olmaları fiziksel bir durum değildir. (b) cümlesinde ise think , fiziksel ve görülebilir bir özelliği olan somut bir eylemdir. Örneğin birşey düşündüğünü görerek anladığımız bir kişiye “ Öyle derin derin ne düşünüyorsun” diye sorarız. Düşünme eylemi fiziksel bir durum olmuştur.
- HAVE

(a) I have two cats and a dog. Do you have any pets? (Benim bir köpeğim ve bir de kedim var. Senin evcil hayvanın var mı?)
(b) I am having a nice time in my speaking classes. (Konuşma sınıflarında hoş vakit geçiriyorum.)

Birinci cümlede “have” fiili sahip olmak anlamında asla continuous olarak kullanılamaz. İkinci örnekte ise “have” fiili iyi zaman geçirmek, eylenmek anlamında somut bir yapıdadır.
- SMELL
(a) All flowers smell nice. (Bütün çiçekler güzel kokar.)
(b) The little girl is smelling the flowers. (Küçük kız çiçekleri kokluyor.)
Birinci cümlede “smell” soyut bir eylemdir. Çiçekler kokma eylemini fiziksel ve görülebilir bir şekilde yapmazlar. Bu bir durumdur. İkinci cümlede ise “smell” fiili aktif bir anlamdadır. Küçük kızın bu koklama eylemini fiziksel olarak yapması görülüp, başkalarına da gösterilebilir.

TIME EXPRESSIONS IN PRESENT CONTINUOUS TENSE (ŞİMDİKİ ZAMANDA ZAMAN BELİRTEN İFADELER)
Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce'de her zaman için farklı ifadeler kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression'ların bilinmesi çok önemlidir.

- At the moment / now (şu anda / şimdi)

The students are studying in the classroom at the moment / now. (Şu anda öğrenciler sınıfta ders çalışıyorlar.)

- At present (Şu anda)

At present all the farmers in the village are harvesting their crops. (Köydeki çiftçiler şu anda mahsüllerin topluyorlar.)

- For the time being (Şu esnada)
My father will buy a new car soon. For the time being he is using mine. (Babam yeni bir araba alacak. Şu esnada benimkini kullanıyor.)
Ayrıca "Look! , Listen! Be Careful!" gibi ünlemler de, arkasından gelecek cümlenin şimdiki zaman olacağını gösterir. Özellikle sınavlarda bu ipuçlarını yakalamak çok önemlidir.
- Listen! Somebody is following us. (Dinle! Birisi bizi takip ediyor.)
- Look ! A car is coming. (Baksana! Bir araba geliyor.)
► Spelling Of Final –ing (-ing takısının yazılışı)
Fiilin son harfine bağlı olarak bazen -ing takısı farklı şekillerde yazılabilir. Aşağıdaki bu konuyla ilgili kurallar verilmiştir.
- Bir sessiz harf + -e gelirse -e düşer ve –ing eklenir.

dance - dancing
ride - riding
take - taking
- Bir sesli + Bir sessiz harf gelirse sessiz harf çift yazılır ve – ing eklenir.

cut - cutting
plan - planning
run - running
NOT: w,y, ve x harfleri çift yazılmaz.

snow - snowing
fix - fixing
pay - paying
- İki sesli + bir sessiz harf varsa -ing eklenir; sessiz harf çift yazılmaz

keep - keeping
read - reading
- İki sessiz harf varsa -ing eklenir; sessiz harf çift yazılmaz

sing - singing
wash - washing

ŞİMDİKİ ZAMANI Bildiren kelimeler

now: simdi

Still: hala

at present: su anda

at the moment: su anda

Olumlu Şekli

Özne+am/is/are+fiil+ing+.....

Örnekler:

I am playing tennis now.

You are using computer at the moment

It is raining.
Olumsuz Şekli

Özne+am/is/are+not+fiil+ing

is not=isn't

are not=aren't

Örnekler

You aren't listening to music now.

Ali isn't helping his mother at the moment.

Soru Şekli
am/is/are+Özne+fiil+ing.......?

Örnekler

Are you learning English now?

Is dog eating now?

Yazim Kurllari
1.Sonunda "e" harfi olan fiiller"-ing" alirken "e" kaldirilir.

write-writing

come-coming

2.Bazi fiiller "-ing" alirken sondaki sessiz harf tekrar edilir.

run-running

sit-sitting
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 2859
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 45

Kullanıcı profilini gör http://moral.forumr.biz

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

İngilizce 6.sınıf soruları

Mesaj  Admin Bir Cuma Ekim 29, 2010 10:09 pm

SECONDARY SCHOOL
6TH GRADE THE QUESTIONS OF THE ENGLISH EXAMINATION

Choose The Correct Answer
1. A: Is Mrs Rose a secretary? B: Yes, _________.
a) it is b ) he isn't c) he is d) she is
2. A: Is Mr Taylor a teacher? B: No, _________.
a) she isn't b ) he isn't c) he is d) it isn't
3. A: What's her nationality? B: She is _________.
a) Spanish b ) Germany c) Italy d) France
4. A: Where are from? B: I am from _________.
a) French b ) English c) Turkey d) German
5. What's the time? 9:56
a) It’s ten to four b ) It’s four past nine
c) It’s fifty-six to nine d) It’s four to ten
6. What's the time? 7:15
a) It’s quarter to seven. b ) It’s seven fifteen.
c) It’s quarter to eight. d) It’s quarter past eight.
7. Elif is his sister. _________ is an actress.
a) He b ) His c) She d) Her
8. Mrs Taylor is forty-one years old and _________ husband is forty-five years old.
a) her b ) your c) his d) our
9. We're the Wilsons. Barbara is _________ daughter.
a) their b ) our c) her d) his
10. There are two girls in the Johnsons family. _________ names are Rita and Mary.
a) My b ) His c) Her d) Their
11. _________is the seventh day of the week.
a) Saturday b ) Sunday c) Monday d) Friday
12. November is the _________ month of the year.
a) eighth b ) sixth c) eleventh d) twelfth
13. There _________ any cheese in the fridge.
a) isn’t b ) are c) aren’t d) is
14. There _________ any eggs in the basket.
a) are b ) aren’t c) is d) isn’t
15. There _________ some potatoes in the box.
a) is b ) aren’t c) are d) isn’t
16. There _________ some cheese in the fridge.
a) isn’t b ) are c) aren’t d) is
17. There aren’t any _________ at home. Can you buy some?
a) cheese b ) tea c) milk d) oranges
18. There isn't any _________ in the fridge.
a) pencils b ) cheese c) apples d) books
19. He goes _________ house.
a) to b ) in c) at d) by
20. Jack watches TV _________ the evening.
a) at b ) to c) in d) by

Cevap Anahtarı
1-D
2-B
3-A
4-C
5-D
6-B
7-C
8-A
9-B
10-D
11-B
12-C
13-A
14-B
15-C
16-D
17-D
18-B
19-A
20-C

- C -

...................................SECONDARY SCHOOL
6TH GRADE THE QUESTIONS OF THE ENGLISH EXAMINATION

Choose The Correct Answer
1. A: Is Mrs Brown an engineer? B: No, _________.
a) he isn't b ) she isn't c) it isn't d) she is
2. A: Is Mr Taylor a doctor? B: Yes, _________.
a) he is b ) it is c) she is d) he isn't
3. A: Where is he from? B: He is from _________.
a) French b ) English c) Turkish d) Japan
4. A: What's his nationality? B: He is _________.
a) The USA b ) Spain c) English d) Italy
5. What's the time? 7:39
a) It’s seven to thirty-nine b ) It’s twenty-one to eight
c) It’s twenty-one past eight d) It’s thirty-nine past seven
6. What's the time? 3:15
a) It’s three fifteen. b ) It’s quarter to four.
c) It’s quarter past four. d) It’s quarter to three.
7. Tom is her brother. _________ is a student.
a) Her b ) She c) His d) He
8. Mr Johnson is forty-four years old and _________ wife is forty years old.
a) our b ) my c) his d) her
9. We're the Walkers. Sally is _________ daughter.
a) our b ) his c) her d) your
10. There are two girls in the Johnson family. _________ names are Judy and Marion.
a) Her b ) Your c) Their d) My
11. September is the _________ month of the year.
a) second b ) ninth c) seventh d) fourth
12. Tuesday is the _________ day of the week.
a) fourth b ) first c) second d) third
13. There _________ any milk in the fridge.
a) aren’t b ) are c) isn’t d) is
14. There _________ any apples in the basket.
a) isn’t b ) are c) is d) aren’t
15. There _________ some students in the classroom.
a) are b ) aren’t c) isn’t d) is
16. There _________ some milk in the fridge.
a) are b ) is c) aren’t d) isn’t
17. There aren’t any _________ at home. Can you buy some?
a) orange juice b ) bananas c) tea d) butter
18. There isn't any _________ in the house.
a) apples b ) books c) pencils d) milk
19 They go _________ work.
a) at b ) in c) to d) by
20. Jack goes to school _________ the morning.
a) in b ) to c) at d) by

C Bölümü Cevap Anahtarı
1-B
2-A
3-D
4-C
5-B
6-A
7-D
8-C
9-A
10-C
11-B
12-C
13-C
14-D
15-A
16-B
17-B
18-D
19-C
20-ASoru 16.Sınıf İngilizce Testleri » 10.Ünite Democracy Test 1
Görseli anlatan seçeneği işaretleyiniz.
question 1
A) president
B) candidate
C) ballot box
D) smart board ABCDCevabı GösterSoru 2
We hold the class president ..................... in the beginning of the school year.

A) trips
B) elections
C) cooperation
D) campaign ABCDCevabı GösterSoru 3
In Turkey, anyone over 18 can .................... .

A) take B) get
C) vote D) research ABCDCevabı GösterSoru 4
Aşağıdakilerden hangisi bir seçim kampanyasının basamaklarından biri değildir?

A) You should put up posters.
B) You should make your speech very interesting.
C) You shouldn’t go it alone.
D) You shouldn’t be fair and respectful to everyone. ABCDCevabı GösterSoru 56.Sınıf İngilizce Testleri » 10.Ünite Democracy Test 1
Candidates ..................... respect each other during their campaigns.

A) should
B) shouldn’t
C) does
D) doesn’t ABCDCevabı GösterSoru 6
You are very fat. You ................. eat junk food.
question 6
A) should
B) shouldn’t
C) can
D) aren’t ABCDCevabı Göster


Soru 7
James: I’m not good at Maths. I don’t understand the problems.
Mark: Then, you ................. get help from your teacher.

A) don’t
B) can’t
C) shouldn’t
D) should ABCDCevabı GösterSoru 8
If you want to be a class president, ............. help from your close friends.

A) getting
B) gets
C) get
D) got ABCDCevabı GösterSoru 96.Sınıf İngilizce Testleri » 10.Ünite Democracy Test 1
Wake up early! ............... be late to school!

A) Not
B) Doesn’t
C) Shouldn’t
D) Don’t ABCDCevabı GösterSoru 10
It’s very hot. ............... the windows,please.

A) Opens
B) Open
C) Opening
D) Opened ABCDCevabı GösterSoru 11
question 11Yukarıdaki kelimelerden yapılmış anlamlı cümle hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) 4 - 1 - 5 - 2 - 6 - 3
B) 4 - 2 - 5 - 6 - 3 - 1
C) 1 - 5 - 4 - 2 - 6 - 3
D) 1 - 4 - 3 - 2 - 5 - 6 ABCDCevabı GösterSoru 12
Yesterday ................. a very exciting day for me because there ................. an election in Turkey.

A) is / is
B) was / was
C) are / are
D) were / were ABCDCevabı GösterSoru 136.Sınıf İngilizce Testleri » 10.Ünite Democracy Test 1
My father .................. the news on TV last night.

A) watch
B) watches
C) watching
D) watched ABCDCevabı GösterSoru 14
What does “fair” mean?

A) right, acceptable
B) wrong, acceptable
C) respectful, kind
D) rude ABCDCevabı GösterSoru 15
Demokrasi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) In democratic groups, everyone is equal.
B) Democracy respects individual’s opinions.
C) In democratic schools, teachers choose the class president.
D) In democracy, everyone can express his/her opinions freely. ABCDCevabı Göster


En son Admin tarafından Paz Mart 13, 2016 1:12 pm tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 2859
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 45

Kullanıcı profilini gör http://moral.forumr.biz

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz